Mijn favorieten

prinsjesdag2019

Het is Prinsjesdag! Wat verandert er voor jou als huiseigenaar?

NL Wonen Makelaars zet de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij:

Woningmarktimpuls van € 2 miljard
Met een fonds van twee miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten. Ook kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen.

Bouw van 15.000 flexwoningen
Minister Ollongren kondigt de bouw van 15.000 tijdelijke huurhuizen per jaar aan. Woningcorporaties die deze woningen bouwen, hoeven hierover geen belasting (verhuurdersheffing) te betalen. Het kabinet hoopt zo gemakkelijker het beoogde aantal van 75.000 huizen per jaar te kunnen halen, zoals afgesproken in de Nationale woonagenda.

Overdrachtsbelasting mogelijk afgeschaft voor starters
Het kabinet denkt na over mogelijkheden om het starters makkelijker te maken een huis te kopen. Een mogelijke maatregel is starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting (nu 2 % over de koopsom) bij de aankoop van hun eerste woning. Beleggers zouden dan juist een hogere belasting van 6 procent moeten gaan betalen. Na Prinsjesdag wordt hierover vermoedelijk meer duidelijk. Een voorwaarde is wel dat de Belastingdienst de maatregel kan uitvoeren.
Bewoningsplicht kopers
Het kabinet wil de positie van kopers op de woningmarkt verbeteren. In de grote steden komen starters nu vaak niet aan bod, omdat particuliere beleggers bestaande huizen kopen om ze voor veel geld te verhuren (buy-to-let). Het kabinet onderzoekt of hier met een bewoningsplicht, opgelegd door gemeenten, een einde aan kan worden gemaakt. 

Tweeverdieners kunnen meer lenen
Tweeverdieners kunnen in 2020 meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen: om de maximale hypotheek te bepalen mag je het hoogste inkomen vermeerderen met 80 % van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70 %.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt
Met ingang van 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3 %. Voorheen daalde dit tarief met 0,5 % per jaar tot 49 % in 2019. In 2020 daalt het tarief naar 46 %. 

Wet Hillen wordt verder afgebouwd
De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100 %, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt dat percentage naar 93,33 %. 

Inkomstenbelasting gaat omlaag
In 2020 dalen de tarieven voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2021 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Door deze verandering houd je netto meer over.

Eigenwoningforfait daalt
Het kabinet wil huiseigenaren compenseren voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daarom gaat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 omlaag met 0,05 %. In 2020 komt het tarief voor het eigenwoningforfait voor deze woningen dan uit op 0,6 %. 
Voor huiseigenaren is dat gunstig. Als het eigenwoningforfait daalt, wordt de aftrek eigen woning hoger; dit kan leiden tot een hogere belastingteruggave.

Aftrektarief voor aantal aftrekposten omlaag
Met ingang van 2020 gaat het hoogste aftrektarief voor aftrekposten als ziektekosten, giften en partneralimentatie omlaag.
Met partneralimentatie krijg je o.a. te maken als je bij scheiding de gezamenlijke woning verlaat en je afspreekt dat je ex-partner in het huis blijft wonen. 

WOZ-waarde gaat opnieuw omhoog
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 naar verwachting van de Waarderingskamer met 8 % tot 10 %. De WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt geeft de marktontwikkeling weer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.
Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hoger eigenwoningforfait. Hierdoor daalt de aftrek eigen woning en daalt ook je belastingteruggave.

Benchmark vervangt macronorm ozb
De stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) is tot en met 2019 gebonden aan een landelijk maximum, de zogenoemde macronorm. In 2020 wordt deze norm vervangen door een benchmark. Hiermee kunnen gemeenten de stijging van de ozb vergelijken met die van andere gemeenten.
Het is nog de vraag of de benchmark leidt tot lagere gemeentelijke belastingen. Naast de ozb worden ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de benchmark opgenomen.

Spaargeld straks anders belast
In 2020 blijft het huidige box 3-systeem bestaan. Het heffingsvrije vermogen per persoon stijgt naar € 30.846 (in 2019: € 30.360) en voor fiscale partners naar € 61.692 (in 2019: € 60.720). Heb je vermogen dat boven het heffingsvrije vermogen uitkomt? Dan wordt het belastbaar rendement in 2019 en 2020 als volgt berekend:

2019

Vermogen boven de vrijstelling Gecombineerd rendement 2019
€ 0 - € 71.650 1,935 %
€ 71.651 - € 989.736 4,451 %
Vanaf € 989.737 5,6 %

2020

Vermogen boven de vrijstelling Gecombineerd rendement 2020
€ 0 - € 72.797 1,80 %
€ 72.798 - € 1.005.572 4,22 %
Vanaf € 1.005.573 5,33 %


Het inkomstenbelastingtarief in box 3 blijft in 2020 30 %. 
Vanaf 2022 wordt, vanwege de aanhoudend lage spaarrente, spaargeld anders belast. Zo komt er een drempel ter hoogte van het huidige heffingsvrije vermogen. Blijft je vermogen daaronder, dan heb je niet te maken met box 3.
Heb je meer vermogen? Dan wordt je volledige vermogen in box 3 meegenomen, maar kun je nog steeds vrijgesteld zijn. Er gaat namelijk een extra vrijstelling gelden van € 400 in box 3 (‘het heffingsvrije inkomen’). 
Ook kun je schulden in box 3 niet meer tegen de bezittingen 'wegstrepen'. Slechts 3,3 % van de schuldhoogte komt in mindering op het belastbaar inkomen in box 3. Dat percentage is afhankelijk van de gemiddelde hypotheekrente.
Is je belastbare inkomen hoger dan de € 400? Dan ben je meer belasting verschuldigd dan in 2019. Het box 3-inkomstenbelastingtarief stijgt namelijk van 30 naar 33 %. 
Voorbeeld: voor iemand met alleen spaargeld (geen beleggingen of schulden) in box 3 en met een rentestand van 0,09 % betekenen deze wijzigingen dat je tot ruim € 440.000 bent vrijgesteld van belasting. Voor fiscale partners geldt het dubbele. 

VvE’s met zonnepanelen kunnen btw-vrijstelling krijgen
VvE’s kunnen in 2020, onder voorwaarden, gebruikmaken van de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). Dit houdt in dat een VvE voor alle in Nederland verrichte activiteiten vrijgesteld is van het doen van btw-aangifte en de bijbehorende administratieve verplichtingen. Hier valt het leveren van stroom aan de energieleverancier ook onder.
Wanneer de VVE meer dan € 14.404 (inclusief btw) aan de zonnepanelen uitgeeft en de btw daarover terugvraagt, krijgt zij te maken met de herzieningsregeling. Dit is het geval wanneer de VVE de btw heeft teruggekregen en in de jaren daarna een beroep doet op de vrijstelling van de nieuwe KOR.
Heb je als particulier zonnepanelen en al een ontheffing van administratieve verplichtingen, dan stroom je automatisch door naar de nieuwe regeling.

Salderingsregeling zonnepanelen loopt tot 2023
In 2019 is besloten de salderingsregeling ongewijzigd voort te zetten tot 2023. Dat is dus twee jaar langer dan eerder was vastgesteld. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in acht jaar afgebouwd.

NHG-kostengrens gaat mogelijk ook gelden bij oversluiten
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil de kostengrens voor aankoop per 1 januari 2020 ook laten gelden bij oversluiten. Heb je een hypotheek zonder NHG en wil je oversluiten naar een NHG-hypotheek, dan mag de taxatiewaarde van de woning niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens.
In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel goedkeurt.

Kosten koper meefinancieren bij NHG niet meer mogelijk
In 2019 kun je de kosten koper en de aanvullende kosten bij een NHG-hypotheek tot 6 % meefinancieren als de taxatiewaarde van het huis hoger is dan de koopsom.
Per 1 januari 2020 wil NHG deze mogelijkheid laten vervallen. NHG gaat in het geval van een hogere taxatiewaarde uit van de koopsom als maximaal leenbedrag, en andersom. Een hogere taxatiewaarde geeft je dan dus geen extra financieringsruimte meer. De kosten koper en de aanvullende kosten komen voor eigen rekening.
In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel goedkeurt.

AOW-leeftijd gaat omhoog
Voor 2020 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Met de rekenhulp van de Sociale Verzekeringsbank kun je zien wat jouw AOW-leeftijd wordt. 

Duur partneralimentatie ingeperkt
Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingeperkt tot de helft van de huwelijkse periode met een maximum van vijf jaar. Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar, dan loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar wordt.
Het inperken van de partneralimentatie kan gevolgen hebben voor je maximale hypotheek. 
Uitzonderingen
Voor alimentatieontvangers die binnen 10 jaar AOW gerechtigd zijn en minstens 15 jaar gehuwd waren, loopt de alimentatieplicht door tot de pensioendatum.
Alimentatieontvangers van 50 jaar en ouder, die tenminste 15 jaar gehuwd waren, houden de komende 7 jaar recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.

*Bron Vereniging eigen huis